Động từ bất quy tắc - Shrink

Nghĩa:
teo lại; làm teo lại
Dạng động từ:
Present simple: shrink /ʃrɪŋk/
Quá khứ đơn: shrank /ʃræŋk/
Quá khứ đơn: shrunk /ʃrʌŋk/
Quá khứ phân từ: shrunk /ʃrʌŋk/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc