Động từ bất quy tắc - Shrink

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
teo lại; làm teo lại
Dạng động từ:
Present simple: shrink /ʃrɪŋk/
Quá khứ đơn: shrank /ʃræŋk/
Quá khứ đơn: shrunk /ʃrʌŋk/
Quá khứ phân từ: shrunk /ʃrʌŋk/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc