Động từ bất quy tắc - Shut

Nghĩa:
đóng/gập lại, nhắm (mắt)
Dạng động từ:
Present simple: shut /ʃʌt/
Quá khứ đơn: shut /ʃʌt/
Quá khứ phân từ: shut /ʃʌt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc