Động từ bất quy tắc - Shut

Nghĩa:
đóng/gập lại, nhắm (mắt)
Dạng động từ:
Present simple: shut /ʃʌt/
Quá khứ đơn: shut /ʃʌt/
Quá khứ phân từ: shut /ʃʌt/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc