Động từ bất quy tắc - Sink

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
chìm xuống
Dạng động từ:
Present simple: sink /sɪŋk/
Quá khứ đơn: sank /sæŋk/
Quá khứ phân từ: sunk /sʌŋk/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc