Động từ bất quy tắc - Sit

Nghĩa:
ngồi
Dạng động từ:
Present simple: sit /sɪt/
Quá khứ đơn: sat /sæt/
Quá khứ phân từ: sat /sæt/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc