Động từ bất quy tắc - Sleep

Nghĩa:
ngủ
Dạng động từ:
Present simple: sleep /sliːp/
Quá khứ đơn: slept /slept/
Quá khứ phân từ: slept /slept/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc