Động từ bất quy tắc - Sleep

Nghĩa:
ngủ
Dạng động từ:
Present simple: sleep /sliːp/
Quá khứ đơn: slept /slept/
Quá khứ phân từ: slept /slept/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc