Động từ bất quy tắc - Slide

Nghĩa:
trượt
Dạng động từ:
Present simple: slide /slaɪd/
Quá khứ đơn: slid /ˈslɪd/
Quá khứ phân từ: slid /ˈslɪd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc