Động từ bất quy tắc - Smell

Nghĩa:
có mùi
Dạng động từ:
Present simple: smell /smel/
Quá khứ đơn: smelled /smeld/
Quá khứ đơn: smelt /smelt/
Quá khứ phân từ: smelled /smeld/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc