Động từ bất quy tắc - Smell

Nghĩa:
có mùi
Dạng động từ:
Present simple: smell /smel/
Quá khứ đơn: smelled /smeld/
Quá khứ đơn: smelt /smelt/
Quá khứ phân từ: smelled /smeld/
Tham gia Đố vui tiếng Anh vào lúc 8pm (Mon - Fri) ở FB Page Tiếng Anh Mỗi Ngày
và trúng 50K mỗi tuần để học tiếng Anh. Tham gia ngay!


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc