Động từ bất quy tắc - Smell

Nghĩa:
có mùi
Dạng động từ:
Present simple: smell /smel/
Quá khứ đơn: smelled /smeld/
Quá khứ đơn: smelt /smelt/
Quá khứ phân từ: smelled /smeld/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc