Động từ bất quy tắc - Sow

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: sow /soʊ/
Quá khứ đơn: sowed /soʊd/
Quá khứ phân từ: sowed /soʊd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc