Động từ bất quy tắc - Speak

Nghĩa:
nói chuyện
Dạng động từ:
Present simple: speak /spiːk/
Quá khứ đơn: spoke /spoʊk/
Quá khứ phân từ: spoken /ˈspoʊkən/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc