Động từ bất quy tắc - Speak

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
nói chuyện
Dạng động từ:
Present simple: speak /spiːk/
Quá khứ đơn: spoke /spoʊk/
Quá khứ phân từ: spoken /ˈspoʊkən/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc