Động từ bất quy tắc - Spell

Nghĩa:
đánh vần
Dạng động từ:
Present simple: spell /spel/
Quá khứ đơn: spelt /spelt/
Quá khứ đơn: spelled /speld/
Quá khứ phân từ: spelt /spelt/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc