Động từ bất quy tắc - Spend

Nghĩa:
tiêu tiền
Dạng động từ:
Present simple: spend /spend/
Quá khứ đơn: spent /spent/
Quá khứ phân từ: spent /spent/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc