Động từ bất quy tắc - Spin

Nghĩa:
xoay vòng
Dạng động từ:
Present simple: spin /spɪn/
Quá khứ đơn: spun /spʌn/
Quá khứ phân từ: spun /spʌn/
Tham gia Đố vui tiếng Anh vào lúc 8pm (Mon - Fri) ở FB Page Tiếng Anh Mỗi Ngày
và trúng 50K mỗi tuần để học tiếng Anh. Tham gia ngay!


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc