Động từ bất quy tắc - Spin

Nghĩa:
xoay vòng
Dạng động từ:
Present simple: spin /spɪn/
Quá khứ đơn: spun /spʌn/
Quá khứ phân từ: spun /spʌn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc