Động từ bất quy tắc - Spit

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: spit /spɪt/
Quá khứ đơn: spat /spæt/
Quá khứ đơn: spit /spɪt/
Quá khứ phân từ: spat /spæt/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc