Động từ bất quy tắc - Spit

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: spit /spɪt/
Quá khứ đơn: spat /spæt/
Quá khứ đơn: spit /spɪt/
Quá khứ phân từ: spat /spæt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc