Động từ bất quy tắc - Split

Nghĩa:
chia, tách
Dạng động từ:
Present simple: split /splɪt/
Quá khứ đơn: split /splɪt/
Quá khứ phân từ: split /splɪt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc