Động từ bất quy tắc - Spread

Nghĩa:
truyền đi, lan đi
Dạng động từ:
Present simple: spread /spred/
Quá khứ đơn: spread /spred/
Quá khứ phân từ: spread /spred/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc