Động từ bất quy tắc - Spread

Nghĩa:
truyền đi, lan đi
Dạng động từ:
Present simple: spread /spred/
Quá khứ đơn: spread /spred/
Quá khứ phân từ: spread /spred/
Tham gia Đố vui tiếng Anh vào lúc 8pm (Mon - Fri) ở FB Page Tiếng Anh Mỗi Ngày
và trúng 50K mỗi tuần để học tiếng Anh. Tham gia ngay!


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc