Động từ bất quy tắc - Steal

Nghĩa:
ăn cắp, lấy trộm
Dạng động từ:
Present simple: steal /stiːl/
Quá khứ đơn: stole /stoʊl/
Quá khứ phân từ: stolen /ˈstoʊlən/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc