Động từ bất quy tắc - Steal

Nghĩa:
ăn cắp, lấy trộm
Dạng động từ:
Present simple: steal /stiːl/
Quá khứ đơn: stole /stoʊl/
Quá khứ phân từ: stolen /ˈstoʊlən/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc