Động từ bất quy tắc - Stink

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: stink /stɪŋk/
Quá khứ đơn: stank /stæŋk/
Quá khứ đơn: stunk /stʌŋk/
Quá khứ phân từ: stunk /stʌŋk/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc