Động từ bất quy tắc - Stride

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: stride /straɪd/
Quá khứ đơn: strode /stroʊd/
Quá khứ phân từ: strode /stroʊd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc