Động từ bất quy tắc - String

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: string /ˈstrɪŋ/
Quá khứ đơn: strung /strʌŋ/
Quá khứ phân từ: strung /strʌŋ/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc