Động từ bất quy tắc - Strive

Nghĩa:
cố gắng, phấn đấu (để đạt được một điều gì đó)
Dạng động từ:
Present simple: strive /straɪv/
Quá khứ đơn: strove /stroʊv/
Quá khứ đơn: strived /straɪvd/
Quá khứ phân từ: striven /ˈstrɪvn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc