Động từ bất quy tắc - Swear

Nghĩa:
chửi rủa
Dạng động từ:
Present simple: swear /sweər/
Quá khứ đơn: swore /swɔːr/
Quá khứ phân từ: sworn /swɔːrn/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc