Động từ bất quy tắc - Swear

Nghĩa:
chửi rủa
Dạng động từ:
Present simple: swear /sweər/
Quá khứ đơn: swore /swɔːr/
Quá khứ phân từ: sworn /swɔːrn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc