Động từ bất quy tắc - Sweep

Nghĩa:
quét
Dạng động từ:
Present simple: sweep /swiːp/
Quá khứ đơn: swept /swept/
Quá khứ phân từ: swept /swept/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc