Động từ bất quy tắc - Swim

Nghĩa:
bơi
Dạng động từ:
Present simple: swim /swɪm/
Quá khứ đơn: swam /swæm/
Quá khứ phân từ: swum /swʌm/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc