Động từ bất quy tắc - Take

Nghĩa:
mang, lấy
Dạng động từ:
Present simple: take /teɪk/
Quá khứ đơn: took /tʊk/
Quá khứ phân từ: taken /ˈteɪkən/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc