Động từ bất quy tắc - Teach

Nghĩa:
dạy học
Dạng động từ:
Present simple: teach /tiːtʃ/
Quá khứ đơn: taught /tɔːt/
Quá khứ phân từ: taught /tɔːt/
Tham gia Đố vui tiếng Anh vào lúc 8pm (Mon - Fri) ở FB Page Tiếng Anh Mỗi Ngày
và trúng 50K mỗi tuần để học tiếng Anh. Tham gia ngay!


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc