Động từ bất quy tắc - Teach

Nghĩa:
dạy học
Dạng động từ:
Present simple: teach /tiːtʃ/
Quá khứ đơn: taught /tɔːt/
Quá khứ phân từ: taught /tɔːt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc