Động từ bất quy tắc - Tear

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: tear /ter/
Quá khứ đơn: tore /tɔːr/
Quá khứ phân từ: torn /tɔːrn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc