Động từ bất quy tắc - Tell

Nghĩa:
nói, kể
Dạng động từ:
Present simple: tell /tel/
Quá khứ đơn: told /toʊld/
Quá khứ phân từ: told /toʊld/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc