Động từ bất quy tắc - Think

Nghĩa:
suy nghĩ, nghĩ
Dạng động từ:
Present simple: think /θɪŋk/
Quá khứ đơn: thought /θɔːt/
Quá khứ phân từ: thought /θɔːt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc