Động từ bất quy tắc - Think

Nghĩa:
suy nghĩ, nghĩ
Dạng động từ:
Present simple: think /θɪŋk/
Quá khứ đơn: thought /θɔːt/
Quá khứ phân từ: thought /θɔːt/
Tham gia Đố vui tiếng Anh vào lúc 8pm (Mon - Fri) ở FB Page Tiếng Anh Mỗi Ngày
và trúng 50K mỗi tuần để học tiếng Anh. Tham gia ngay!


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc