Động từ bất quy tắc - Throw

Nghĩa:
ném
Dạng động từ:
Present simple: throw /θrəʊ/
Quá khứ đơn: threw /θruː/
Quá khứ phân từ: thrown /θroʊn/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc