Động từ bất quy tắc - Thrust

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: thrust /θrʌst/
Quá khứ đơn: thrust /θrʌst/
Quá khứ phân từ: thrust /θrʌst/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc