Động từ bất quy tắc - Tread

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: tread /tred/
Quá khứ đơn: trod /trɑːd/
Quá khứ phân từ: trod /trɑːd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc