Động từ bất quy tắc - Understand

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
hiểu
Dạng động từ:
Present simple: understand /ˌʌndəˈstænd/
Quá khứ đơn: understood /ˌʌndərˈstʊd/
Quá khứ phân từ: understood /ˌʌndərˈstʊd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc