Động từ bất quy tắc - Upsell

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: upsell /ˈʌpsel/
Quá khứ đơn: upsold /ˈʌpsoʊld/
Quá khứ phân từ: upsold /ˈʌpsoʊld/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc