Động từ bất quy tắc - Upsell

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: upsell /ˈʌpsel/
Quá khứ đơn: upsold /ˈʌpsoʊld/
Quá khứ phân từ: upsold /ˈʌpsoʊld/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc