Động từ bất quy tắc - Upset

Nghĩa:
làm buồn, làm thất vọng
Dạng động từ:
Present simple: upset /ʌpˈset/
Quá khứ đơn: upset /ʌpˈset/
Quá khứ phân từ: upset /ʌpˈset/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc