Động từ bất quy tắc - Wake

Nghĩa:
tỉnh dậy; thức dậy
Dạng động từ:
Present simple: wake /weɪk/
Quá khứ đơn: woke /woʊk/
Quá khứ phân từ: woken /ˈwoʊkən/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc