Động từ bất quy tắc - Wear

Nghĩa:
mặc, đeo
Dạng động từ:
Present simple: wear /wer/
Quá khứ đơn: wore /wɔːr/
Quá khứ phân từ: worn /wɔːrn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc