Động từ bất quy tắc - Weave

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: weave /wiːv/
Quá khứ đơn: wove /woʊv/
Quá khứ phân từ: woven /ˈwoʊvn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc