Động từ bất quy tắc - Weep

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: weep /wiːp/
Quá khứ đơn: wept /wept/
Quá khứ phân từ: wept /wept/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc