Động từ bất quy tắc - Win

Nghĩa:
chiến thắng
Dạng động từ:
Present simple: win /wɪn/
Quá khứ đơn: won /wʌn/
Quá khứ phân từ: won /wʌn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc