Động từ bất quy tắc - Win

Nghĩa:
chiến thắng
Dạng động từ:
Present simple: win /wɪn/
Quá khứ đơn: won /wʌn/
Quá khứ phân từ: won /wʌn/
Tham gia Đố vui tiếng Anh vào lúc 8pm (Mon - Fri) ở FB Page Tiếng Anh Mỗi Ngày
và trúng 50K mỗi tuần để học tiếng Anh. Tham gia ngay!


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc