Động từ bất quy tắc - Wind

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: wind /wɪnd/
Quá khứ đơn: winded /ˈwɪndɪd/
Quá khứ phân từ: winded /ˈwɪndɪd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc