Động từ bất quy tắc - Write

Nghĩa:
viết
Dạng động từ:
Present simple: write /raɪt/
Quá khứ đơn: wrote /roʊt/
Quá khứ phân từ: written /ˈrɪtn/
Tham gia Đố vui tiếng Anh vào lúc 8pm (Mon - Fri) ở FB Page Tiếng Anh Mỗi Ngày
và trúng 50K mỗi tuần để học tiếng Anh. Tham gia ngay!


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc