Động từ bất quy tắc - Write

Nghĩa:
viết
Dạng động từ:
Present simple: write /raɪt/
Quá khứ đơn: wrote /roʊt/
Quá khứ phân từ: written /ˈrɪtn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc