Động từ bất quy tắc - Slide

Tra động từ

:
STT Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
1 slide slid slid trượt

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)