Can và May, hai động từ khiếm khuyết (modal verbs) tuy đơn giản nhưng dễ khiến bạn nhầm lẫn trong cách sử dụng, vì thông thường chúng đều được dịch qua tiếng Việt là "có thể". Cùng đọc bài viết này để thấy hai từ mang nghĩa "có thể" này khác nhau như thế nào.

 

Can được dùng để diễn tả khả năng, năng lực của của thân thể hay trí óc. Không dùng may trong trương hợp này.

I can swim 100 meters.
Tôi có thể bơi 100 mét. (Tôi làm được việc này)

Can you accomplish that task?
Anh có thể hoàn thành nhiệm vụ đó không? (Việc này có nằm trong khả năng của anh không?)

I can afford to go to college.
Tôi có thể chi trả cho việc học đại học. (Tôi có khả năng tài chính)

 

May được dùng để diễn tả sự cho phép hay được phép trong lối văn rất trang trọng. Hiện nay Can đã được dùng rộng rãi với nghĩa này nhưng ở những trường hợp thân mật.

You may/can swim in this river.
Anh có thể (được phép) bơi ở sông này.

May/Can I ask you a few questions?
Tôi có thể (được phép) hỏi anh vài câu không?

You may/can leave the room now.
Giờ thì cô có thể (được phép) ra khỏi phòng.

 

May còn được dùng để diễn tả khả năng mà một sự việc có thể xảy ra hay tồn tại. Can thông thường ít được dùng trong trường hợp này.

He may be late.
Có thể ông ấy sẽ đến trễ.

Ghosts may indeed exist.
Có thể có ma thật.

You should ask him. He may know Susan's number.
Cô hỏi anh ta đi. Có thể anh ta biết số của Susan.

 

Luyện tập: Bạn chọn can hay may hay cả hai? Bôi đen khoảng trống để xem đáp án.

 

1. ___ I go to the mall tonight?
Đáp án: May/Can
2. ___ you speak Italian and Spanish?
Đáp án: Can
3. Since I have money for the trip, I ___ go.
Đáp án: can
4. It ___ rain later today.
Đáp án: may
5. You should introduce yourself, he ___ not remember you.
Đáp án: may
6. My parents say that I ___ go on the trip.
Đáp án: may/can
7. I ___ not have time to do it today.
Đáp án: may
8. ___ I call you for a date?
Đáp án: May/Can
9. ___ you imagine a world without war?
Đáp án: Can
10. Now ___ not be the best time to visit Thailand.
Đáp án: may

Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Tiếng Anh Mỗi Ngày