Xin lỗi trong đời sống thường ngày 

 • Sorry! 

Xin lỗi 

Bạn thể nói những câu xin lỗi đơn giản này khi mắc những lỗi nhỏ, chẳng hạn như khi va vào người khác trên đường hay nói nhầm tên một người. Tuy nhiên, đây những lời xin lỗi khánhẹ’, bạn không nên dùng chúng khi gây ra một lỗi lớn. 

 • I’m (so / very / terribly) sorry. 

Tôi (rất / thực sự / cực kỳ) xin lỗi bạn. 

Câu này tương tự với Sorry!, nhưng với việc dùng các trạng từ chỉ mức độ, bạn thể thể hiện sự hối lỗi mạnh hơn. 

 • That’s my fault. / Sorry, it was all my fault. 

Đó lỗi của tôi. / Xin lỗi, tất cả đều lỗi của tôi. 

Bạn nhận trách nhiệm lỗi về phía mình. Câu thứ hai ý nghĩa mạnh hơn. 

 • How careless / thoughtless of me. 

Tôi đúng bất cẩn / quá. 

Bạn nói câu này khi muốn nhận lỗi bằng cách chỉ trích bản thân hành động của mình. 

 • My mistake. / I had that wrong. 

Tôi nhầm rồi. 

Bạn nói câu này khi muốn xin lỗi đã gây ra hiểu nhầm, đưa sai thông tin, v.v. trong giao tiếp. 

 • I shouldn’t have… 

Lẽ ra tôi không nên 

Với cấu trúc này, bạn thể hiện sự hối hận hành động của mình. 

 

Xin lỗi trang trọng 

Để phù hợp với môi trường công việc, bạn nên sử dụng những cách xin lỗi trang trọng hơn. 

 • I’d like to apologize (for something) / I want to apologize (for something) 

Tôi muốn được xin lỗi ( điều đó) 

 • I owe you an apology. 

Tôi nợ bạn một lời xin lỗi. 

 • I sincerely apologize (for something) 

Tôi chân thành xin lỗi ( đã làm điều đó) 

 • Please accept my (sincere) apologies. 

Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi (chân thành) của tôi. 

 

Chấp nhận lời xin lỗi 

Sau nhận được lời xin lỗi, người được xin lỗi thể chấp nhận lời xin lỗi đó bằng những cách sau đây. 

 • Forget about it. / Never mind. / Don’t worry about it. / Don’t mention it. 

Quên chuyện này đi. / Đừng bận tâm. / Đừng lo. / Đừng nhắc đến việc đó nữa. 

Những câu này muốn nói rằng người xin lỗi không cần phải lo lắng về lỗi lầm của mình nữa. 

 • That’s alright/okay. / I quite understand. / You couldn’t help it. 

Không sao đâu. / Tôi hiểu . / Bạn cũng đâu làm khác đi được. 

Những câu này có ý nghĩa là người được xin lỗi hiểu được hoàn cảnh của người xin lỗi thông cảm cho họ.