Các từ vựng tiếng anh về chủ đề công việc

Getting a job

 • look for work
  tìm việc
 • look for/apply for/go for a job
  tìm/nộp đơn xin/thử xin việc
 • get/pick up/complete/fill out/fill in an application (form)
  lấy/hoàn thành/điền mẫu đơn xin việc
 • send/email your CV/résumé/application/application form/covering letter
  gửi bưu điện/gửi email sơ yếu lí lịch/hồ sơ xin việc/mẫu đơn xin việc/thư xin việc
 • be called for/have/attend an interview
  được mời đến/có/tham dự một buổi phỏng vấn
 • offer somebody a job/work/employment/promotion
  mời ai làm việc/thăng chức ai
 • find/get/land a job
  tìm thấy/nhận/bắt đầu một công việc
 • employ/hire/recruit/take on staff/workers/trainees
  thuê/tuyển/nhận nhân viên/nhân công/thực tập sinh
 • recruit/appoint a manager
  tuyển/bổ nhiệm quản lý (giám đốc)

 

Doing a job

 • arrive at/get to/leave work/the office/the factory
  đến/rời sở làm/văn phòng/nhà máy
 • start/finish work/your shift
  bắt đầu/kết thúc công việc/ca làm việc
 • do/put in/work overtime
  làm việc ngoài giờ
 • have/gain/get/lack/need experience/qualifications
  có/thu được/thiếu/cần kinh nghiệm/bằng cấp
 • do/get/have/receive training
  tham gia chương trình đào tạo
 • learn/pick up/improve/develop (your) skills
  học hỏi/thu được/cải thiện/phát triển kỹ năng
 • cope with/manage/share/spread the workload
  đương đầuvới/xoay sở với/chia sẻ/trải khối lượng công việc
 • improve your/achieve a better work-life balance
  cải thiện/đạt được cân bằng giữa cuộc sống và công việc
 • have (no) job satisfaction/job security
  (không) thỏa mãn với công việc/(không) có sự bảo đảm trong công việc