Từ vựng tiếng Anh về Dụng cụ văn phòng

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.

Từ vựng tiếng Anh về Dụng cụ văn phòng Phần 1

 • 1. sticky note

  giấy ghi chú có keo dính

 • 2. pencil sharpener

  /ˈpensl ˈʃɑːrpnər/

  đồ gọt bút chì

 • 3. stapler

  /ˈsteɪplər/

  đồ bấm ghim

 • 4. paper clip

  /ˈpeɪpər klɪp/

  kẹp giấy

 • 5. pen

  /pen/

  bút bi

 • 6. pencil

  /ˈpensəl/

  bút chì

 • 7. eraser

  /ɪˈreɪsər/

  gôm/tẩy

 • 8. calculator

  /ˈkælkjəleɪtər/

  máy tính

 • 9. ruler

  /ˈruːlər/

  thước đo

 • 10. notebook

  /ˈnəʊtbʊk/

  sổ tay

Từ vựng tiếng Anh về Dụng cụ văn phòng Phần 2

 • thumbtack

  cái ghim (với đầu lớn tròn và dẹt)

 • pushpin

  /ˈpʊʃ.pɪn/

  cái ghim (với đầu nhựa có màu, không dẹt)

 • binder

  /ˈbaɪndər/

  bìa cứng (để đựng giấy, tạp chí)

 • glue

  /ɡluː/

  keo hồ

 • whiteboard

  /ˈwaɪtbɔːd/

  bảng trắng

 • tape

  /teɪp/

  băng dán

Từ vựng tiếng Anh về Dụng cụ văn phòng Phần 3

 • staple

  đinh bấm

 • scissors

  /ˈsɪzəz/

  cái kéo

 • staple remover

  /ˈsteɪpəl rɪˈmuvər/

  đồ gỡ đinh bấm

 • highlighter

  /ˈhaɪlaɪtər/

  bút dạ quang

 • marker

  /ˈmɑːkər/

  bút lông (có ngòi bút lớn)

 • envelope

  /ˈenvələʊp/

  bao thư

Từ vựng tiếng Anh về Dụng cụ văn phòng Phần 4

 • folder

  bìa đựng hồ sơ

 • carbon paper

  /ˈkɑrbən ˈpeɪpər/

  giấy than

 • paper clip

  /ˈpeɪpər klɪp/

  kẹp giấy

 • rubber stamp

  /ˈrʌbər stæmp/

  con dấu cao su

 • clipboard

  /ˈklɪpbɔːrd/

  tấm bìa kẹp hồ sơ

 • stapler

  /ˈsteɪplər/

  đồ dập ghim

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm