Từ vựng tiếng Anh về siêu thị (phần 1)

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.

Sau khi học xong những từ vựng trong bài học này

Kiểm tra xem bạn đã nhớ được bao nhiêu từ với chương trình học và ôn từ vựng của LeeRit ⟶

 • shopping cart

  /ˈʃɑːpɪŋ kɑrt/

  xe đẩy mua hàng

 • shelf

  /ʃelf/

  cái kệ

 • bag

  /bæɡ/

  cái túi, cái bao

 • cash register

  /kæʃ ˈredʒɪstər/

  máy tính tiền

 • cashier

  /kæʃˈɪər/

  nhân viên thu ngân

 • receipt

  /rɪˈsiːt/

  hoá đơn

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm