Từ vựng tiếng Anh về thư viện (phần 1)

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.

Từ vựng tiếng Anh về thư viện (phần 1) Phần 1

Sau khi học xong những từ vựng trong bài học này

Kiểm tra xem bạn đã nhớ được bao nhiêu từ với chương trình học và ôn từ vựng của LeeRit ⟶

 • librarian

  người quản lý thư viện

 • photocopier

  /ˈfəʊtəʊˌkɒpiər/

  máy photocopy

 • bookshelf

  /ˈbʊkʃelf/

  kệ sách

 • atlas

  /ˈætləs/

  tập bản đồ

 • magazine

  /ˌmæɡəˈziːn/

  tạp chí

 • newspaper

  /ˈnjuːzˌpeɪpər/

  báo chí

Từ vựng tiếng Anh về thư viện (phần 1) Phần 2

 • dictionary

  từ điển

 • encyclopedia

  /ɪnˌsaɪkləˈpiːdiə/

  bách khoa toàn thư

 • computer

  /kəmˈpjuːtər/

  máy vi tính

 • journal

  /ˈdʒɜːrnl/

  tạp chí chuyên ngành

 • picture book

  /ˈpɪk.tʃə ˌbʊk/

  sách tranh

 • audiobook

  /ˈɔːdioʊbʊk/

  sách nói

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm