Đáp án là: 1C

Giải thích:

The sight of Ha Long Bay  stretching out before they  filled them with wonder.

Động từ chính trong câu là "filled" → cụm "stretching out before they" có thể hiểu là "which stretches out before they" → "they" phải sửa thành "them" vì đứng sau before

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic