Các bạn có còn nhớ các thành ngữ này ;)
Tổng cộng bao nhiêu thành ngữ trong hình và nghĩa của chúng là gì nào ;)

 

 

Đáp án là: 4 thành ngữ / idiom

 

1. ring a bell: (informal) nghe quen thuộc với bạn
2. face the music: (informal) chấp nhận thực tế hay một hình phạt nào đó cho những gì bạn đã làm
3. hit the books: (informal) học
4. stab somebody in the back: nói xấu hay phản bội một người đã tin bạn

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Tiếng Anh Mỗi Ngày

Xem các thành ngữ thông dụng tại:
Thành ngữ tiếng Anh thông dụng (1)
Thành ngữ tiếng Anh thông dụng (2)